Logo Storteboom

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

2 SISTERS FOOD GROUP

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Dostęp do strony internetowej podlega następującym warunkom. Proszę się uważnie z nimi zapoznać. Wyjaśniają one nasze wzajemne obowiązki wobec siebie. Zawierają one postanowienia dotyczące naszej i Państwa odpowiedzialności.

Zakładamy, iż wchodząc na naszą stronę internetową lub korzystając z niej w tej chwili i przy każdej następnej okazji, przeczytali Państwo i zaakceptowali wszystkie warunki, które dotyczą korzystania z niej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w każdej chwili, a Państwa obowiązkiem jest sprawdzanie, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany. Korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian w trybie on-line oznacza akceptację nowych warunków.

1. Definicje

„My/nas/nasze” oznacza Boparan Holdings Limited (numer firmy 03558065) oraz jej spółki zależne, które tworzą 2 Sisters Food Group („2SFG”) z siedzibą w Trinity Park House, Trinity Business Park, Fox Way, Wakefield, WF2 8EE. „Strona internetowa” oznacza stronę internetową 2SFG, z której Państwo korzystają lub którą przeglądają. „Państwo”/„Państwa” oznacza użytkownika Strony internetowej.

2. Dostęp do strony internetowej

Dostęp do naszej strony internetowej jest dozwolony czasowo. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub przerwania w dowolnym momencie działania Strony, w tym, bez ograniczeń, w celach konserwacyjnych, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zobowiązań wobec Państwa. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli nie mogą Państwo uzyskać dostępu do naszej strony (czy to z powodu awarii sprzętu, niedostępności urządzeń komunikacyjnych, błędnej konfiguracji lub z jakiegokolwiek innego powodu). Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części naszej strony lub jej całości. Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie działała bez zakłóceń, będzie bezpieczna i wolna od błędów.

Od czasu do czasu będziemy musieli przeprowadzać rutynową konserwację i serwisowanie naszych serwerów oraz sprzętu. Chociaż będziemy starali się ograniczyć zakłócenia do minimum, nie możemy zagwarantować, że strona będzie stale dostępna on-line. W związku z tym udostępniamy stronę na zasadzie „takiej, jaka jest” i „takiej, jaka jest dostępna”.

3. Treści

Strony zawarte na witrynie internetowej mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte na nich mogą być okresowo aktualizowane, a czasami nieaktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualizację informacji zawartych na tych stronach. Nie odpowiadamy także za ewentualne uchybienia w tym zakresie. Informacje zawarte w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny. Materiały zamieszczone na stronie nie stanowią porady i nie należy opierać się na nich w celu podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakiejkolwiek decyzji bądź podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakiegokolwiek działania. Nie udzielamy żadnych gwarancji, warunków, poręczeń ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do:- (a) kompletności lub dokładności jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej lub jakiejkolwiek stronie internetowej, z którą jest ona połączona; lub (b) treści jakichkolwiek reklam zawartych na naszej stronie internetowej; lub (c) jakości lub stanu informacji zawartych na stronie internetowej. Korzystają Państwo z niniejszej strony internetowej na własne ryzyko.

4. Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do treści zawartych na tych stronach internetowych są naszą własnością. Żadne z postanowień niniejszych warunków w żaden sposób nie przyznaje Państwu licencji lub prawa do jakichkolwiek wzorów, logo lub nazw firmowych używanych przez nas na naszej stronie internetowej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych warunkach, zabrania się kopiowania, reprodukowania, redystrybuowania, pobierania, publikowania, przekazywania, wyświetlania, adaptowania, zmieniania, tworzenia dzieł pochodnych lub w inny sposób pozyskiwania, gromadzenia lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek treści zawartych na stronie internetowej. W szczególności nie wolno Państwu przechowywać w pamięci Państwa komputera żadnych treści w celu udostępnienia ich osobom trzecim ani też tworzyć kopii lustrzanych lub ramowych treści strony internetowej, ani też włączać ich do innej strony internetowej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Mogą Państwo kopiować, odtwarzać, pobierać, nagrywać lub wykorzystywać informacje zawarte na tej stronie do własnego, niekomercyjnego użytku.

5. Dozwolone użycie

Podczas korzystania z tej strony internetowej należy zawsze postępować zgodnie z prawem i zasadami uczciwości. Zobowiązują się Państwo nie wykorzystywać strony internetowej do celów oszustwa lub w związku z przestępstwem bądź inną bezprawną działalnością. Zobowiązują się Państwo nie podejmować prób zamieszczania na stronie internetowej ani nie wykorzystywać adresów kontaktowych na stronie internetowej do zamieszczania jakichkolwiek treści, które są zniesławiające, obsceniczne, naruszają prawa autorskie, są wulgarne lub nieprzyzwoite, lub mogą prowadzić do nękania, grożenia, obelg, nienawiści bądź w inny sposób poniżają lub zastraszają osobę bądź grupę osób ze względu na religię, płeć, orientację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, wiek czy niepełnosprawność. Nie będą Państwo reklamować ani promować żadnych osób trzecich ani własnych produktów lub usług. Nie będą Państwo dążyć do rozpowszechniania „spamu” za pomocą strony internetowej. Nie będą Państwo próbowali przenosić na stronę wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych i tym podobnych.

6. Odpowiedzialność prawna

Materiały wyświetlane na naszej stronie internetowej są udostępniane bez żadnych gwarancji, warunków i zapewnień co do ich dokładności. Nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani obietnic, że jakiekolwiek niezależne dane osób trzecich lub dane dostarczone przez nas będą dokładne.

W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyraźnie wykluczamy:

(i) wszelką odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty bądź szkody poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą stroną internetową lub w związku z wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub skutkami wykorzystania naszej strony internetowej, wszelkich stron internetowych z nią powiązanych oraz wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, w tym bez ograniczenia wszelkiej odpowiedzialności za:

straty przychodów lub obrotów;

straty w działalności gospodarczej;

utratę zysków lub kontraktów;

utratę spodziewanych oszczędności;

utratę danych;

utratę renomy firmy;

straty zarządzania lub czasu pracy biura; oraz za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, jak powstały i czy zostały spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy bądź w inny sposób, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za awarie, przerwy, opóźnienia lub inne sprawy podobnej natury dotyczące strony internetowej, wynikające z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi: pożaru, eksplozji, trzęsienia ziemi, powodzi, burzy, zamieszek, niepokojów społecznych, strajków, lokautów i sporów zbiorowych, wojny, zdarzenia nuklearnego, działań terrorystycznych, awarii sprzętu lub trudności w transmisji (lub innych dostawach; z wyjątkiem sytuacji, gdy taka awaria lub trudności w transmisji (lub innych dostawach) są spowodowane naszym zaniedbaniem bądź umyślnym zaniechaniem), działania lub zarządzenia jakiegokolwiek departamentu rządowego, rady lub innego ustanowionego organu oraz działania siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania ani na naszą odpowiedzialność za podanie fałszywych informacji, ani na żadną inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa. Zgadzają się Państwo zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku korzystania przez Państwa ze strony internetowej i/lub naruszenia przez Państwa niniejszych warunków. Nie gwarantujemy, że strona internetowa (lub strony internetowe, do których prowadzą odnośniki) jest wolna od wirusów komputerowych bądź innych złośliwych lub szkodliwych programów komputerowych ani że jest wolna od hakingu lub innych naruszeń bezpieczeństwa. W Państwa gestii leży zapewnienie, że używają Państwo odpowiedniego oprogramowania do wykrywania wirusów. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, spowodowane przez czynniki pozostające poza naszą kontrolą.

7. Linki do stron internetowych 2SFG

Strona internetowa może od czasu do czasu zawierać linki hipertekstowe do stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas lub przez nasze firmy stowarzyszone. Nie mamy kontroli nad takimi stronami ani nie jesteśmy odpowiedzialni za ich treści. Umieszczenie przez nas linków hipertekstowych do takich stron internetowych nie oznacza poparcia dla materiałów na nich zawartych ani dla ich właścicieli.

8. Hiperlinki

Nie mogą Państwo tworzyć żadnych hiperłączy ani innych podobnych form połączeń z tą stroną internetową bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

9. Postanowienia ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania lub podzlecenia osobom trzecim wszelkich lub wszystkich naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków. Niniejsze warunki dostępu wraz z naszą polityką prywatności zawierają całą umowę i porozumienie między stronami dotyczące strony internetowej i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, ustalenia, oświadczenia i porozumienia, wyłączając wszelkie oszustwa lub nieuczciwe oświadczenia którejkolwiek ze stron. Wykluczamy wszelkie oświadczenia i gwarancje związane z dostępem do korzystania ze strony internetowej, niezależnie od tego, czy są one ustawowe czy też inne, o ile jest to możliwe w świetle prawa. W przypadku sporu z innym użytkownikiem strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zwolnienie nas z wszelkich roszczeń, strat i/lub szkód wszelkiego rodzaju wynikających z takiego konfliktu. Jeżeli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsze warunki są indywidualne dla Państwa. Zobowiązują się Państwo nie przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków na inne osoby. Od czasu do czasu możemy zmienić niniejsze warunki bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli to zrobimy, zamieścimy zmienione warunki na stronie internetowej w miejsce dotychczasowej wersji. Do Państwa obowiązków należy regularne przeglądanie niniejszych warunków. Jeśli po wprowadzeniu zmian nadal będą Państwo korzystać ze strony internetowej, będzie to traktowane jako akceptacja zmienionych warunków. W związku z tymi warunkami nie powstaje między nami a Państwem żadna relacja partnerska, spółka joint venture, stosunek pracownik-pracodawca ani franczyzodawca-franczyzobiorca. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszych warunków, żadna osoba inna niż Państwo lub my (w tym każdy członek 2SFG) nie ma prawa, zgodnie z ustawą o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 roku, do powoływania się na jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków lub ich egzekwowania. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie miało wpływu na jakiekolwiek prawa lub środki prawne strony trzeciej, które istnieją lub są dostępne w inny sposób niż w wyniku wyżej wymienionej ustawy. Niniejsze warunki są regulowane przez prawo angielskie i zgodnie z nim oraz podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przestrzeganie tych warunków, muszą Państwo natychmiast zaprzestać korzystania ze strony internetowej. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do materiałów, które pojawiają się na naszej stronie internetowej, prosimy napisać do działu prawnego na adres 2 Sisters Food Group, Trinity House, Trinity Business Park, Fox Way, Wakefield, WF2 8EE.